மிளகு மருத்துவ பயன்கள் 2024

மிளகு மருத்துவ பயன்கள் 2024 | Amazing Medical Benefits of Milagu In Tamil

milagu benefits in tamil மிளகு மருத்துவ பயன்கள் மிளகு கொடி வகையைச் சேர்ந்தது. இதனுடைய இலைகள் வெற்றிலையைப் போன்று பெரியதாக இருக்கும். இது மரத்தில் பின்னிப் பிணைந்து அடர்த்தியாக வளரும். இதன் பழம்தான் மிளகு எனப்படும். பழத்தை எடுத்து உலர்த்தி…