துளசியின் ஆரோக்கிய நன்மைகள் | Benefits of Tulsi

துளசியில் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் உள்ளன. இவற்றில் அதன் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள், கருவுறுதல் எதிர்ப்பு விளைவு மற்றும் இரசாயனங்களின் நச்சு விளைவுகளிலிருந்து பாதுகாப்பு ஆகியவை அடங்கும். …

Read more