தேஜாவு என்றால் என்ன? what is dejavu in tamil

தேஜாவு இது நாம் முன்பு பார்த்தது போல் உள்ளது தேஜாவு என்பதன் அர்த்தம் தேஜாவு என்றால் அது ஏற்கனவே பிரெஞ்சு மொழியில் நடந்துள்ளது. நாம் ஒரு புதிய …

Read more